اجرای طرح پژوهشی پیمایش ملی ارزیابی شکاف دیجیتالی

پروژه «مشاوره و اجرای پیمایش ملی ارزیابی شکاف دیجیتالی با تمرکز بر بانوان» توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی و با همکاری معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی به انجام رسید.

به گزارش داتیکا به نقل از ایسنا، پروژه «مشاوره و اجرای پیمایش ملی ارزیابی شکاف دیجیتالی با تمرکز بر بانوان» پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و در راستای اجرای پژوهش «تدوین نقشه ملی و بسته سیاستی اولویت‌های بخش ICT برای توانمندسازی زنان» توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی و با همکاری معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی به انجام رسید.

به گفته مهندس وحید ضرابی، مدیر این پروژه، شکاف دیجیتال شامل تفاوت در دسترسی به ابزارها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، توان مالی پرداخت هزینه‌ها و خرید تجهیزات لازم و میزان استفاده از فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی می‌شود. در این پژوهش، با مرور ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، چارچوب نظری پیمایش در قالب مدل نظری تدوین شد و سپس پرسشنامه‌ای متناظر با مؤلفه‌های مدل، طراحی شد. بیش از ۴۰۰۰ نفر از زنان بالای ۱۵ سال در سراسر کشور با میانگین سنی ۳۷.۵ سال در این پیمایش مشارکت کردند و به صورت پیمایش تلفنی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

پروژه” تدوین نقشه ملی و بسته سیاستی اولویت های بخش ICT برای توانمندسازی زنان” به سفارش امور زنان و خانواده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرکز مطالعات راهبردی و اقتصاد دیجیتال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد.

این پروژه با هدف ارزیابی وضعیت شکاف دیجیتالی با تمرکز بر بانوان و یا به بیان دیگر ارزیابی وضعیت دسترسی و میزان استفاده از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات زنان در سطح شهرها و روستاهای مختلف کشور و شناسایی موانع و چالش­ها تعریف شده است.
بنا براین گزارش، در راستای انجام پروژه مذکور، نخستین پیمایش ملی با نظارت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال جاری اجرایی گردید.

به منظور اجرای طرح پیمایش قرارداد همکاری با پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی منعقد شد. در این طرح از طریق شیوه پیمایش( تماس تلفنی)، ۴۰۰۰ نمونه از زنان بالای ۱۵ سال، متناظر با جمعیت استان‌های مختلف کشور و بر حسب شهرهای بالای ۱ میلیون نفر، ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون نفر، ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر و زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و نیز روستاها، شرکت نمودند.

مطالب مرتبط

آخرین مطالب : اخبار عمومی،فناوری اطلاعات

آخرین اخبار

فهرست